Podmínky užívání

1.         Všeobecné informace

Pod webové stránky společnosti Hoval Group (dále jen „webové stránky Hoval“) patří firemní webové stránky, webové stránky dceřiných společností Hoval, distribučních partnerů Hoval či jiné webové stránky provozované pod značkou Hoval. Provozovatelem těchto webových stránek je společnost Hoval Aktiengesellschaft, Austrasse 70, FL-9490 Vaduz (dále jen „Hoval“), ve spolupráci s dceřinými společnostmi a distribučními partnery Hoval.

Dotazy týkající se podmínek užívání lze zasílat e-mailem na adresu info@hoval.com. Obecné dotazy týkající se produktů a služeb skupiny Hoval lze zasílat také přímo na konkrétní kontaktní adresy dceřiných společností Hoval, které lze nalézt na příslušných webových stránkách.

Hoval si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tyto podmínky užívání změnit, přičemž aktuální verze vstupuje v platnost v den jejich změny, není-li rozhodnuto jinak.

Přístupem na webové stránky Hoval, zejména použitím informací a služeb z webových stránek Hoval a jejich zpracováním potvrzujete, že jste tyto podmínky četli a pochopili, a vyjadřujete tak svůj souhlas s tím, že jste těmito podmínkami vázáni a že budete jednat v souladu s níže uvedenými politikami. 

2.            Obsah, jeho relevance a odpovědnost

2.1.     Firemní stránky společnosti Hoval/webové stránky národních společností Hoval

Přes veškerou snahu nelze na našich webových stránkách zcela vyloučit technické nepřesnosti, neúplné údaje nebo typografické chyby. Informace poskytované na příslušných webových stránkách národních společností Hoval jsou klasifikovány podle zemí. Ani přes maximální úsilí nelze vyloučit možnost, že některé informace budou sporadicky vyhledatelné a že nebudou zcela nebo zčásti v souladu s obecnými právními podmínkami příslušných národních společností. Hoval nenese žádnou odpovědnost za správnost, úplnost, spolehlivost, aktuálnost nebo legalitu informací zveřejněných na webových stránkách Hoval, a to zejména v případě ceníků, projekčních dokumentů, návodů k obsluze, katalogů, prohlášení výrobců, hydraulických schémat, schémat elektrického zapojení a podobně.

2.2.     Webové stránky distribučních partnerů Hoval

Hoval poskytuje všem distribučním partnerům Hoval jednotnou internetovou platformu, kde mohou prezentovat své výrobky a služby společnosti Hoval Group. Distribuční partneři jsou ve vztahu ke společnosti Hoval Group nezávislými třetími stranami. Přístup k informacím o produktech a službách společnosti Hoval Group zajišťuje výhradně Hoval. Distribuční partneři mohou nezávisle vkládat informace na tyto webové stránky. To se týká zejména údajů o společnosti, kontaktních adres, informací o službách a poradenství a rovněž obecných dodacích podmínek. Hoval bude – v závislosti na interních postupech – pravidelně ověřovat obsah informací, které zveřejnili distribuční partneři. Hoval však nemůže vyloučit, že nebudou zveřejněny individuální informace, které nejsou zcela nebo zčásti v souladu s právními podmínkami. Hoval nenese naprosto žádnou odpovědnost za správnost, úplnost, spolehlivost, aktuálnost nebo zákonnost informací, které zveřejnili distribuční partneři. 

2.3.        Odkazy na webové stránky třetích stran

Webové stránky Hoval mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Hoval nemá nad takovými webovými stránkami žádnou kontrolu. Hoval proto nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost, úplnost, přípustnost nebo aktuálnost či legalitu obsahu nebo za propojení s jinými webovými servery, jež jsou na takových webových stránkách referovány, ani za žádné nabídky, produkty či služby, jež jsou na takových webových stránkách uvedeny.

3.            Závazná nabídka

Všeobecně platí, že žádný prvek na webových stránkách Hoval nepředstavuje závaznou nabídku a nesmí být interpretován jako závazná nabídka určená uživateli webových stránek. Pokud společnost Hoval zamýšlí vyzvat uživatele k předložení nabídky, nebo pokud Hoval ve výjimečných případech sama učiní závaznou nabídku prostřednictvím svých webových stránek, bude svůj záměr jasně a jednoznačně deklarovat. V případě jakýchkoli pochybností v tomto ohledu musí uživatel předpokládat, že Hoval nezamýšlí učinit žádnou závaznou nabídku.

4.            Copyright

Všechna práva jsou vyhrazena. Veškerý obsah webových stránek Hoval je předmětem vlastnických práv společnosti Hoval. Jakýkoli způsob kopírování, šíření, změny – nebo výňatku – je bez předchozího písemného souhlasu Hoval zakázán. Veškeré informace a materiály, které jsou na webových stránkách Hoval dostupné ke stažení, mají výhradně informační charakter a smějí být použity pouze pro účely projektování nebo pořízení výrobků Hoval či systémových řešení.

5.            Internetové portály Hoval

Provoz internetových portálů Hoval (dále jen „internetový portál Hoval“) je prováděn výhradně dle uvážení Hoval.  Uživatel nenabývá na základě přistupování k internetovému portálu Hoval naprosto žádných práv. Hoval může kdykoli a bez předchozího zdůvodnění přerušit nebo pozastavit provoz internetového portálu Hoval. Identifikační údaje, které Hoval uživateli přidělí, odpovídající heslo a informace o internetovém portálu Hoval musejí být považovány za osobní a důvěrné. Poskytnutí hesla a/nebo informací třetím stranám je bez souhlasu Hoval zakázáno. Nezbytné údaje, které uživatel poskytne pro účely identifikace uživatele, musejí být pravdivé a úplné. Důsledkem jakéhokoli porušení tohoto zákazu bude okamžité zablokování přístupu k internetovému portálu Hoval a případný nárok společnosti Hoval na náhradu škody. Dotčené podmínky užívání a podmínky týkající se záruky a vyloučení odpovědnosti se vztahují obdobně také na údaje poskytované v rámci internetového portálu Hoval.

6.            Vyloučení odpovědnosti

Navštěvování webových stránek Hoval, užívání informací na nich obsažených a užívání prezentovaných informací a nabídek probíhá na vlastní riziko a odpovědnost uživatele.

Hoval vylučuje – bez omezení – veškerou odpovědnost za přímé a nepřímé škody, za nahodilé škody, škody způsobené vadami nebo za následné škody zapříčiněné závadami jakéhokoli druhu, za ztráty nebo náklady, které by mohly vzniknout uživateli nebo třetím stranám ve spojení s přístupem k webovým stránkám Hoval nebo ve spojení s užíváním webových stránek Hoval (nebo jejich částí) nebo ve spojení s užíváním informací na nich uvedených, nebo škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s odkazy na webové stránky třetích stran. Vyloučení odpovědnosti se ve stejném rozsahu vztahuje i na případ, kdy je užívání informací obsažených na těchto webových stránkách uživateli znemožněno nebo je z jakéhokoli důvodu naprosto omezeno.  

Zejména se vylučuje odpovědnost za ušlý zisk, selhání výkonu sítě Internet naprosto jakéhokoli druhu (např. přerušení provozu, poruchy, viry, škodlivé komponenty, teroristické akce atd.), za zneužití třetími stranami (prohlížení dat, kopie atd.) a za ztrátu programů nebo jiných dat ve vašich informačních systémech. To platí rovněž v případě, kdy byla společnost Hoval o možnosti vzniku takových škod na webových stránkách Hoval upozorněna.

Copyright 2015 - Hoval Aktiengesellschaft

Naposledy aktualizováno 21. 4. 2015