Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Hoval spol. s r.o.,
se sídlem v Plzni, Republikánská 1102/45
IČ 648 34 034
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Plzni, oddíl C, vložka 7564

Úvodní ustanovení

1.1 Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti pro smluvní vztahy mezi společností Hoval spol.s r.o. (dále jen Hoval) a kupujícím, objednatelem (dále jen Zákazníkem), který je podnikatelem. Podnikatelem je osoba, která uzavírá smlouvy v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, či samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba jednající jménem nebo na účet podnikatele.

1.2 Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každého uzavřeného smluvního vztahu mezi společností Hoval a Zákazníkem.

1.3 Odchylná ujednání v jednotlivých uzavřených smlouvách (kupních, servisních) mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek.

1.4 Změny těchto Obchodních podmínek nebo obchodní podmínky Zákazníka jsou závazné jen v případě, že byly společností Hoval výslovně uznány a písemně potvrzeny.

Nabídka, objednávka

2.1 Nabídka společnosti Hoval, včetně všech podkladů vůči třetí osobě je nezávazná a bezplatná. 

2.2 Objednávka Zákazníka je uznána a stává se závaznou až na základě jejího písemného potvrzení společností Hoval. 

2.3 Změny a doplnění objednávky je možné pouze s výslovným souhlasem společnosti Hoval a tyto se stávají závaznými pouze v případě jejich potvrzení společností Hoval v písemné formě. Tímto je vyloučeno automatické přijetí návrhu (objednávky) s výhradou, doplněním ze strany Zákazníka. Takový návrh  Zákazníka se nepovažuje za přijetí nabídky, ale za návrh nový, který musí být výslovně uznán a písemně odsouhlasen společností Hoval.

2.4 Objednací číslo zboží (zařízení) uvedené v nabídce zpracované společností Hoval je označením zboží pro vnitřní potřeby společnosti Hoval, která je oprávněna toto objednací číslo jednostranně změnit.

2.5 Vyhotovení konkrétního projektu je vždy za úplatu.

Cena, splatnost, platební podmínky

3.1 Sazba DPH se účtuje k ceně  ve výši podle zákona účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.2 Splatnost ceny je 14 dní ode dne doručení faktury Zákazníkovi. Faktura se považuje  za doručenou třetího dne ode dne svého odeslání. 

3.3 Cena se považuje  za uhrazenou připsáním příslušné částky v plné výši na bankovní účet společnosti Hoval.

3.4 Kupní cena nezahrnuje cenu za uvedení zařízení do provozu.

3.5 V případě prodlení se zaplacením si společnost Hoval vyhrazuje právo účtovat Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo společnosti Hoval na náhradu škody.

3.6 Při prodlení s platbou je společnost Hoval dále  oprávněna:

  • Trvat na splnění smlouvy a současně do doby úplného uhrazení pohledávky odložit plnění svých závazků ze smlouvy.
  • V případě marného uplynutí dodatečné lhůty k plnění odstoupit od smlouvy. V těchto případech zůstávají nároky na náhradu škody vzniklé společnosti Hoval vůči Zákazníkovi zachovány. 

Dodací podmínky, doprava

4.1 Dodávku zařízení Zákazníkovi zajišťuje společnost Hoval. V případě dodávky v hodnotě nad 60.000,- Kč bez DPH je cena dopravy v rámci České republiky zahrnuta v ceně zařízení. Při hodnotě dodávky nižší než 60.000,- Kč je zvlášť účtována doprava Zákazníkovi z Plzně do místa dodání.

4.2 Zákazník bude telefonicky předem vyrozumněn o termínu a času dodání. 

4.3 Vykládku zařízení od dopravce je povinen zajistit Zákazník v místě dodání na vlastní náklady a nebezpečí, včetně potřebného technického vybavení.

4.4 V místě dodání je povinen Zákazník zajistit převzetí dodávky od dopravce pověřenou osobou, která byla předem písemně oznámena společnosti Hoval. 

4.5 V případě poškození, zjevných vad je povinna pověřená osoba toto neprodleně oznámit osobě provádějící dopravu a písemně vyrozumnět společnost Hoval. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel, pokud nebudou zaznamenány na dodacím listu. 

4.6 Za termín dodání zařízení se považuje převzetí zařízení Zákazníkem od dopravce. 

Přechod rizik a výhrada vlastnického práva

5.1 Nebezpečí vzniku škody na zařízení přechází na Zákazníka v okamžiku jeho faktického převzetí od dopravce.

5.2 Vlastnické právo k zařízení přechází ze společnosti Hoval na Zákazníka až úplným zaplacením kupní ceny. Předchází-li zaplacení kupní ceny dodávce zařízení, nabývá Zákazník vlastnické právo k okamžiku jeho dodání dle čl. 4. 

5.3 V případě zastavení, jiného omezení či nárokování zařízení s výhradou vlastnického práva ve prospěch společnosti Hoval třetí osobou, je Zákazník  povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat  a učinit kroky k ochraně vlastnického práva společnosti Hoval.

Odstoupení od smlouvy

6.1 Společnost Hoval je oprávněna od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména:

-  je-li Zákazník v prodlení s převzetím zařízení po dobu delší než 30 dnů  a neučiní tak, ani na základě výzvy v dodatečně poskytnuté lhůtě.

-  neposkytne-li Zákazník potřebnou součinnost nutnou k uvedení zařízení do provozu, výkonu servisní činnosti.

-  je-li Zákazník v prodlení se zaplacením kupní ceny po dobu delší 30 dnů a neučiní tak ani v dodatečně poskytnuté lhůtě k plnění.

6.2 Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména:

-  má-li zařízení neodstranitelné vady, pro které nelze zařízení řádně užívat.

6.3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé straně a závazek se tímto ruší od počátku.

Záruky

7.1 Společnost Hoval  poskytuje na dodané zařízení  záruku po dobu :

-  36 měsíců na tělesa kotlů
-  36 měsíců na tělesa zásobníků TV
-  24 měsíců  na regulace
-  24 měsíců na všechna ostatní zařízení
-  6 měsíců na vyměněné části a opravy 

7.2 Záruka počíná běžet dnem uvedeným v Protokolu o uvedení zařízení do provozu (slouží jako záruční list), nejpozději do 3 měsíců od dodání zařízení Zákazníkovi při dodržení skladovacích podmínek.

7.3 Nárok na záruční opravu je dán za splnění následujících podmínek:

-  zjištěné závady musí být uplatněny bez zbytečného odkladu písemně u společnosti Hoval
-  předložením potvrzeného záručního listu (protokol o uvedení zařízení do provozu)
- zařízení bylo instalováno odbornou firmou v souladu s návodem výrobce a uvedeno do provozu společností Hoval a nebo osobou/firmou, které mají k tomu oprávnění a jejichž pracovníci mají osvědčení o proškolení od společnosti Hoval. Toto osvědčení jsou povinni na vyžádání předložit.

7.4 Podmínkou poskytnutí záruky u zdrojů tepla (kotlů, tepelných čerpadel) je dodržení:

- normy ČSN EN 14868
- návodů výrobce pro konkrétní typ zařízení (kotle)
- pravidelných servisních prohlídek v 12-ti měsíčním intervalu od uvedení do provozu 
- dodržení kvality vody: 

Celkové množství plnící a doplňovací vody, plněné nebo doplňované do kotle během doby jeho životnosti nesmí překročit trojnásobek vodního obsahu zařízení. Kupující jako provozovatel zařízení je povinen kontrolovat kvalitu kotlové vody minimálně jednou ročně a podle výsledku případně  upravit kvalitu vodní náplně. 

7.5 Nárok na záruční opravu zaniká: 

- při poškození zařízení Zákazníkem, třetí osobou
- použitím neoriginálních náhradních dílů
- nedodržením předpisů pro provoz zařízení a jeho údržbu
- uvedením do provozu a pravidelnou servisní údržbou neautorizovanou osobou společností Hoval

7.6 Záruka se nevztahuje na mechanické poškození, poruchy zaviněné neodborným zacházením, instalací a skladováním. Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady.

7.7 Společnost Hoval si vyhrazuje právo v případě uznané záruční vady rozhodnout, zda vadný díl vymění či opraví. Vyměněné díly zůstávají vlastnictvím společnosti Hoval.

7.8 Záruční servis zajišťuje společnost Hoval.

7.9 Zjištěné závady lze oznámit na tel: (+420) 377 261 002 nebo e-mailem: support.cz@hoval.com.

Závěrečná ustanovení

8.1 Společnost Hoval neodpovídá za nesplnění závazků z uzavřených smluv  podle těchto podmínek , jestliže se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterým nemohla společnost Hoval zabránit.

8.2 Ve všech otázkách neupravených smlouvou nebo těmito podmínkami řídí se vztahy mezi účastníky příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Naposledy aktualizováno 11. srpna 2022.