Proč halu pouze vytápět, když ji můžeme stejným zařízením i chladit?

◄ Zpět do přehledu blogu
Více než polovina všech zařízení je v dnešní době vybavena chladícími registry. Proto se nabízí myšlenka použití cirkulačního ohřívače vzduchu, často využívaného ve velkých halách, nejenom k účelům vytápění, ale i pro chlazení. Jak a za jakých podmínek je to možné?
S rostoucími nároky na komfort v halách roste i počet větracích systémů s funkcí chlazení: více než polovina všech zařízení je dnes vybavena výměníky chladu. Tento trend směřující ke komfortnímu větrání se již objevuje ve velkých halách nejrůznějšího využití (veletržní centra, víceúčelové haly, sportovní haly, výrobní haly a sklady).

Proč je nutné chlazení?

Zejména v průmyslových halách existují tři důvody, proč chladit:

  1. Výroba: V některých případech je při výrobě vyžadovaná malá tolerance rozsahu teplot. Důvodem je zajištění požadované přesnosti vyráběných součástek.
  2. Pracovní výkon: Pracovní výstup lidí prokazatelně klesá s rostoucí teplotou v interiéru (obr. č. 1) a zároveň stoupá počet nehod.
  3. Ideální vnitřní prostředí: Vzhledem k pozitivním zkušenostem s klimatizačními systémy v jiných aplikacích -  zejména v automobilovém průmyslu, je zcela pochopitelné přání zaměstnanců a pracovníků chladit prostory i ve výrobních a skladovacích halách.
Pracovní výkon
Obr. č. 1: Znázornění závislosti pracovního výstupu lidí na rostoucí teplotě

Chlazení pomocí cirkulačního ohřívače vzduchu

Obecně, každý topný systém může být použit i pro chlazení, v případě, že je k dispozici zdroj chladu, respektive chladící voda. Je zde však řada obecných podmínek, které musí být splněny. Toto tvrzení platí i v případě použití cirkulačních ohřívačů vzduchu, které jsou nejčastějším řešením pro vytápění velkých prostor.

Volné chlazení

V případě, že jednotka disponuje směšovací komorou je možné využít tzv. free cooling nebo-li volné chlazení. Chladný venkovní vzduch je přiváděn do haly přes směšovací komoru a není potřeba žádný výměník chladu. Chladicí kapacita je však závislá na venkovní teplotě, proto se toto řešení volí pouze jako doplňkové. Využíváním volného chlazení dochází ke snížení provozních nákladů (obr. č. 2).
volné chlazení se směšovacími komorami
Obr. č. 2: Přívodní větrací jednotka se směšovací komorou.

2-trubkový nebo 4-trubkový systém

Otázkou zůstává, zda výměník určený pro vytápění může být použit i pro chlazení nebo jestli je nutné nainstalovat samostatný výměník chladu. Výhodou 4-trubkového systému (= 2 výměníky) je to, že každý výměník je optimálně dimenzován. Také se zde nabízí možnost: jednu část haly vytápět a druhou část zároveň chladit. To je umožněno i v případě napojení na centrální rozvod tepla/chladu. Oddělené výměníky tepla a chladu jsou bohužel  kompenzovány vyššími pořizovacími náklady. Proto ve většině případů převládají v průmyslových aplikacích 2-trubkové systémy.

Kondenzát

Ke vzniku kondenzátu dochází při dosažení hranice maximálního nasycení vzduchu vodní párou. Vzniklý kondenzát musí být shromažďován a následně odváděn do kanalizace. Špatné utěsnění jednotky by mohlo vést ke značnému poškození stavebních konstrukcí, strojů nebo až k samotnému zastavení výroby. Praxe ukázala, že se po mnoha letech vývoje našlo vhodné řešení, které je osvědčené i za extrémních podmínek, např. v horkém a vlhkém prostředí (obr. č. 3).
Vedle kondenzátu, který vzniká, když je teplý vzduch ochlazován ve výměníku chladu, je zde i další možnost vzniku kondenzátu: vzduch v místnosti kondenzuje na vnějším studeném povrchu jednotky. Za určitých okolností, v závislosti na podmínkách okolního prostředí, musí být jednotka odpovídajícím způsobem izolována.

Vnitřní systém VZT jednotky TopVent
Obr. č. 3: Separace kondenzátu ve svislé poloze je obtížná, ale ne nemožná.

Distribuce vzduchu

Cirkulační ohřívače vzduchu instalované ve vysokých halách jsou obvykle nastaveny tak, že vyfukovaný proud vzduchu směřuje svisle dolů. V případě vytápění to přináší řadu výhod:
•    žádné překážky pro výrobní stroje (například jeřáby a jeřábové dráhy)
•    teplý vzduch je distribuován přímo do pobytových zón a všude tam, kde je potřeba
•    distribuce vzduchu bez průvanu
•    účinná stratifikace (minimalizace tepelných ztrát střešním pláštěm)
•    úspora provozních nákladů

V případě, že jsou jednotky používány i pro chlazení, mohou nastat problémy s průvanem a nedostatečnou distribucí chladu.
Tento problém je vyřešen díky decentralizovaným vzduchotechnickým jednotkám RoofVent® a TopVent® s Air Injectorem. Air Injector je patentovaná vířivá vyústka, kterou lze nastavit s ohledem na teplotou přiváděného vzduchu tak, aby nedocházelo k průvanu v pobytové zóně a chladný vzduch se dostal všude tam, kde je potřeba.  Na následujících obrázcích je znázorněn obraz proudění vzduchu s využitím Air Injectoru pro dva rozdílné provozní režimy.


air-injector_heating-1.jpeg
Provozní režim vytápění: Přiváděný vzduch je teplejší než vzduch ve vnitřním prostoru, a proto je i lehčí. Vertikální přívod vzduchu zajišťuje, že teplo se dostane do oblastí, kde je potřeba.


air-injector_cooling.jpeg
Provozní režim chlazení: Přiváděný vzduch je chladnější než vzduch ve vnitřním prostoru a klesá dolů. Aby se zabránilo průvanu, chladný vzduch je přiváděn horizontálně.

Regulace

•    provozní režimy "vytápění" a "chlazení" by měly být zónově odděleny
•    zda je využíváno 2-bodové řízení nebo konstantní regulace, je otázka pohodlí a provozních nákladů
•    důležité je, že cílová hodnota může být měněna v závislosti na provozní době
•    pro zvýšení ekonomické efektivity je dobré spojit několik jednotek do jedné regulační zóny – lépe se tak využije energie uvolněná do místnosti.

Chlazení velkých prostor by mělo být nízkonákladové a šetrné k životnímu prostředí. Využití cirkulačních ohřívačů vzduchu, které jsou v každém případě nezbytné z důvodu vytápění, je dobrým řešením. Ve srovnání s centrálními vzduchotechnickými systémy není nutná instalace vzduchotechnického potrubí (i v případě izolovaného chlazení). V této době, kdy již mají klimatizační systémy Hoval za sebou více než dvacet let provozních zkušeností, jsme schopni předejít nepříjemným překvapením a zajistit příjemné prostředí nejen pro vaše zaměstnance.
Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo se obraťte přímo na naše obchodní zástupce. Ti už Vám rádi poradí jak s vytápěním, tak právě chlazením velkoobjemových hal a prostor.
Autor
Petra Ryslerova